Droga – jest to wydzielony pas terenu składający się z : jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych

Droga twarda – droga z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi są drogami gruntowymi

Droga publiczna – droga zaliczana do jednej z kategorii dróg(krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna)

Autostrada – droga publiczna dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi na których nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3). Z wyłączeniem czterokołowców (rozwijających prędkość min 40 km/h)

Droga EXPRESOWA – droga publiczna dwu lub jeno jezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowców (rozwijających prędkość min 40 km/h)

Droga dla rowerów – droga lub jej cześć przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Może być jednopasmowa lub wielopasmowa.

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych

Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów lub postoju pojazdów…

Chodnik – część drogi przeznaczona dla pieszych.

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcie, połączenia lub rozwidlenia. Skrzyżowaniem NIE jest skrzyżowanie drogi twardej z gruntową, wewnętrzną lub stanowiąca dojazd do obiektu!!!

Droga z pierwszeństwem – droga oznakowana jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania droga oznakowana jako podporządkowana.

Droga podporządkowana – droga oznakowana jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowana jako drogą z pierwszeństwem.

Przejście dla pieszych – powierzchnia jedni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowisko przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami.

Tunel – budowla na drodze oznaczona odpowiednimi znakami. Należy pamiętać, że w tunelu obowiązuje jazda na światłach mijania. Jeżeli dojdzie do zatrzymania odległość między pojazdami powinna wynosić 5 m.

Przystanek – miejsce zatrzymania się pojazdów transportu publicznego , oznaczone odpowiednimi znakami.

 

Obszar zabudowany

W Polsce na terenie zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 oraz 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 . Zgodnie z polską definicją kodeksową początek odcinka drogi przebiegającej przez obszar zabudowany oznaczony być znakiem D-42 , a koniec takiego odcinka – znakiem D-43 .

Poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa.

O ile dopuszczalna maksymalna prędkość nie jest ograniczona znakami drogowymi na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym możemy jechać:

 • samochód osobowy, motocykl, samochód ciężarowy do 3,5 t. do 90 km/h.

 • Inny pojazd lub zespół pojazdów do 70 km/h.

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego – 60 km/h

 

Droga dwujezdniowa

Droga posiadająca dwie jezdnie, zwykle są rozdzielone pasem zieleni. W Polsce na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym obowiązują następujące dopuszczalne prędkości jeśli istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy.

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t – 100 km/h

 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów – 80 km/h

 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego – 60 km/h

STREFA ZAMIESZKANIA: bezpieczna strefa dla pieszych.

Normy prawne dopuszczają możliwość wjazdu pojazdów mechanicznych, na specjalnych zasadach:

 • Zasada nr 1. W „strefie zamieszkania” pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 • Zasada nr 2. W „strefie zamieszkania” obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h co zatem idzie progi zwalniające nie muszą być oznakowane.

 • Zasada nr 3 Parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 • Zasada nr 4 Kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze „strefy zamieszkania” jest włączającym się do ruchu co jest jednoznaczne z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

 • Zasada nr 5. Progi zwalniające prędkość nie musza być oznakowane.

STREFA RUCHU: obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzna, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

 

RUCH KIEROWANY: ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawniona osobę.

NIEDOSTATECZNA WIDOCZNOŚĆ– widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza os świtu do zmierzchu /mgła, deszcz, noc/

USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

UCZESTNICY RUCHU pieszy , kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę pchającą rower, motor, motorower, wózek dziecięcy podręczny czy inwalidzki a także os do 10 lat kierującą rowerem pod opieka osoby dorosłej.

KOLUMNA PIESZYCH zorganizowana grupa pieszych/ w wieku powyżej 10 r życia/ prowadzona przez kierownika czy dowódcę.

 

UWAGA:

Obok siebie powinny iść maksymalnie 4 osoby

Wyjątek: kolumna wojskowa, gdzie dopuszcza się, by w jednym rzędzie szło 6 osób.

 • Szerokość kolumny: nie może zajmować więcej niż połowę drogi lub jeden pas ruchu.

 • Długość kolumny: nie może przekroczyć 50 m

 • Odstęp miedzy kolumnami co najmniej 100 m

Jeśli zasada ta zostanie zachowana, to wyprzedzający ciąg kolumn samochód będzie mógł spokojnie „schować się” między jedną a drugą grupą, unikając tym samym zderzenia z pojazdem jadącym z przeciwnego kierunku.

Jeśli kolumna składa się z osób do 10 roku życia, to ustawieni po 2 osoby idący w niej muszą pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej oraz poruszać się chodnikiem lub poboczem po lewej stronie jezdni.

W warunkach niedostatecznej widoczności pierwsza i ostatnia z osób maszerujących w kolumnie powinny posiadać latarki:

 • Idący na czele kieruje białe światło tejże latarki do przodu

 • Idący na końcu – czerwonym światłem świeci w tył.

W przypadku mgły przebywanie na drodze kolumny pieszych jest zabronione!

 

RUCH POJAZDÓW W KOLUMNIE: liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekroczyć:

 • 10 samochodów osobowych, motocykli

 • 15 rowerów lub wózków rowerowych

 • 5 pozostałych pojazdów

 

KIERUJĄCY osoba która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszym, jedzie wierzchem lub pędzi zwierzęta.

KIEROWCA osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

POJAZD środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

POJAZD SILNIKOWY Pojazdem silnikowym nazywamy pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

POJAZD SAMOCHODOWY pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

SAMOCHÓD OSOBOWY pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo- osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;

POJAZD WOLNOBIEŻNY pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

ROWER pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.;

WÓZEK ROWEROWY pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.;

CIĄGNIK ROLNICZY pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych

TAKSÓWKA – pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa).

KOLEJKA TURYSTYCZNA – zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych

POJAZD UPRZYWILEJOWANY pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

POJAZD SPECJALNY pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji

POJAZD UŻYWANY DO CELÓW SPECJALNYCH pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;

AUTOBUS SZKOLNY autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej “autobus szkolny”;

AUTOBUS pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

ZESPÓŁ POJAZDÓW pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

PRZYCZEPA jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy.

PRZYCZEPA LEKKA Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego.

NACZEPA przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd

MASA WŁASNA masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami
i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;

RZECZYWISTA MASA CAŁKOWITA masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy
i osób.

 

Pojęcia i definicje związane z ruchem drogowym są bardzo ważne na egzaminach na prawo jazdy. W naszej szkole nauki jazdy w Chorzowie dowiesz o wiele więcej. Wiele osób zaczynając naukę na kategorię A lub kategorię B popełnia często błędy nie znając podstawowych pojęć o ruchu drogowym.

 

Zapraszamy do lektury naszych wcześniejszych lekcji:

Uprawnienia do kierowania – Lekcja 1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i czynniki wpływające na jego poziom – Lekcja 2