KLAUZULA INFORMACYJNA
O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
W OSK Kiedos Małgorzata Miarka
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małgorzata Miarka – właściciel OSK Kiedos Małgorzata Miarka
  z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 21/2, 41-500
  telefon 608535613
 2. Nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, więc wszystkie
  zgłoszenia, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do Administratora Danych.
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:
  a. W celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji
  zadań pracodawcy, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach
  konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
  (Podstawą przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. c RODO).
  b. W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale nie wynikających z obowiązku
  prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą
  przetwarzania jest wówczas art.6 ust1 lit. a RODO). Przykładem takiego przetwarzania może być nawiązanie
  kontaktu telefonicznego z Panią/Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.
  c. W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy
  cywilno-prawnej zawartej z OSK Kiedos Małgorzata Miarka bądź jego przedstawicielem prawnym.
  (Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. OSK Kiedos Małgorzata Miarka nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art.4 ust.9
  RODO. W przypadku, kiedy dane będą podlegały udostępnieniu, zostanie Pani/Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani
  zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.
 5. OSK Kiedos Małgorzata Miarka powierzy Pani/Pana dane z uwagi na obowiązek ciążący na pracodawcy w celu
  obsługi księgowej (kadrowo-płacowej). Powierzenie danych odbywa się na podstawie odpowiednich umów
  i z zachowaniem właściwej ochrony Pani/Pana danych.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez OSK Kiedos Małgorzata Miarka, następnie zostaną trwale usunięte,w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikający z
  przepisów – 2 bądź 10 lat – , ale nie będą w tym czasie przetwarzane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania
  przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa
  krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ
  przetwarzane danych jest obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisu prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  przez OSK Kiedos Małgorzata Miarka.
 10. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy,
  odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.
 11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

Kliknij by wrócić na górę strony