W zakresie naszych usług oferujemy przeglądy konserwatorskie w ramach których wydawana zostaje DECYZJA zezwalające na eksploatacje urządzenia technicznego. Decyzja jest wystawiana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej maszyny oraz przeprowadzenia badania odbiorczego,
dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

 

Oferujemy przeglądy:

 • miesięczne;
 • kwartalne;
 • okresowe raz do roku w obecności inspektora.

 

W ramach czynności przeglądu dokonujemy:

 • Weryfikacji stanu technicznego urządzenia podlegającemu Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT);
 • Przygotowujemy komplety dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Zgłaszamy i odbieramy urządzenia w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Prowadzimy Dziennik Konserwacji oddzielnie dla każdego urządzenia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

UPRAWNIENIA
K/04/00111/06 Żurawie przenośne w kategorii MII
K/04/00053/09 Żurawie samojezdne w kategorii M II
K/04/00052/09 Żurawie samojezdne w kategorii E III
K/04/00123/08 Podesty ruchome przejezdne, samojezdne i wolnobieżne oraz załadowcze
K/04/00101/07 Dźwigi w kategorii MII
O/04/01695/09 Wózki widłowe w kategorii I WJO
O/04/00132/10 Podesty ruchome przejezdne, typ teleskopowy
O/04/00974/07 Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne i przewozne oraz samojezdne
O/04/01054/11 Żurawie samojezdne w kategorii II Ż
O/04/00509/10 Żurawie przenośne w kategorii II Ż

 

urzad-dozoru-technicznego-logo

Co to jest dozór techniczny?

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym  z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.) dozór techniczny dotyczy  urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468), stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.  

W ramach dozoru firma nasza wykonuje Badanie techniczne. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji urządzenia
dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,
przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń, przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

 

Rola Inspektora:

wykonuje czynności dozoru technicznego w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę;
sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, który potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona,
jeden egzemplarz protokołu pozostawia u przedsiębiorcy;
jest obowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u przedsiębiorcy;
ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • – niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
 • – niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
 • – przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur;

Jest uprawniony do:

 • wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne,
 • swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • dostępu do urządzeń technicznych,
 • żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia koniecznych dokumentów oraz wyników badań,
 • przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,
 • wydawania zaleceń technicznych.

 

Obowiązki przedsiębiorcy:

 • zapewnić warunki do sprawnego ich wykonania
 • na żądanie inspektora, przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do prawidłowego wykonania czynności dozoru technicznego
 • zapewnić bezpieczne warunki pracy przez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia technicznego
 • przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”.

 

Czynności w zakresie przeglądu konserwatorskiego

W ramach czynności przeglądu dokonujemy:
Weryfikacji stanu technicznego urządzenia podlegającemu Urzędowi Dozoru Technicznego;
Przygotowujemy komplety dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego;
Zgłaszamy i odbieramy urządzenia w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego;
Prowadzimy Dziennik Konserwacji oddzielnie dla każdego urządzenia

 

Formy dozoru technicznego

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany w formie:

 • dozoru technicznego pełnego,
 • dozoru technicznego ograniczonego,
 • dozoru technicznego uproszczonego.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w toku eksploatacji urządzeń technicznych:
1. objętych dozorem technicznym pełnym:
przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badania odbiorcze,
wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne);
 2. objętych dozorem technicznym ograniczonym:
przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badania odbiorcze,
wykonuje doraźne badania techniczne.
 3. objętych dozorem technicznym uproszczonym nie wykonuje badań technicznych.


Kliknij by wrócić na górę strony