Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat: C, C+E, C1, C1+E

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT.: C, C+E, C1, C1+E

 

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E, C1, C1+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.

 

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

 

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

 

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

 

 

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
 • Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
 • W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

 

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E (dla osób które osiągnęły 18-21 lat)

> Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób które osiągnęły 21-23 lata)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E (dla osób powyżej 23 r życia)

> Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E E(dla osób powyżej 21 r życia)

> Szkolenia okresowe


Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz. U. z 2007 r Nr 125 poz. 874 z zm. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym

DZ. U Z 2006 R Nr 235, poz 1701 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. z 2008 r Nr 124, poz 805 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 w sprawie szkolenia kierowców

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY

Kursy na:

Kwalifikacje wstępna dla prawa jazdy:
kat. C, C+E, C1, C1+E
kat. D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacje wstępna przyspieszona dla prawa jazdy:
kat. D, D+E, D1, D1+E
kat. C, C+E, C1, C1+E

nie tylko w formie wykładów!!!

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną / kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Państwu kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

W cenie kursu płyta poślizgowa.
W cenie kursu materiały szkoleniowe:

 • Dostęp do platformy internetowe.
 • Testy
 • Podręcznik
W cenie kwalifikacji egzamin Państwowy

*Cena nie obejmuje badań lekarskich oraz psychologicznych